Tur/Otel Satış Sözleşmesi

A- TARAFLAR:

İş bu sözleşme; Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Gezi Molası Turizm Acentası ünvanlı Kumaşlar Sey. Oto. Tur. Tic. Ldt. Şti  (Kısaca Acenta olarak anılacaktır.) ile, sözleşme altında ad, soyad ve imzası olan kişi ve temsil ettiği kişiler(kısaca misafir olarak anılacaktır.) arasında yapılmıştır. Sözleşmede Kumaşlar Sey. Oto. Tur. Tic. Ldt. Şti hizmetinden faydalanacak misafir(ler) aşağıda belirtilen hususlarda tam bir anlaşmaya varmışlardır.

B- SÖZLEŞME KAPSAMI ve BİLGİLENDİRME;

İş bu sözleşme; Paket tur düzenleyicisi acente veya aracıları tarafından ulaştırma, konaklama ve başka turizm hizmetlerinden en az ikisinin birlikte tek fiyatla satıldığı veya satımının vaat edildiği ve hizmetin yirmi dört saatten uzun bir süreyi kapsadığı veya gecelik konaklamayı içerdiği akidtir.  İşbu sözleşme, yazılı olarak veya mevzuatta elektronik posta, kısa mesaj, internet, ve benzeri her türlü araç ve ortamı şeklinde belirtilen kalıcı veri saklayıcısı yoluyla da mesafeli olarak kurulabilir

1- Paket tur sözleşmesinin kurulmasından önce misafire ön bilgilendirme amaçlı broşür/afiş(sosyal medya ve internet sitesi dahil) verilmiştir. Katılımcıya sunulan broşür veya ekinde veya bu sözleşmede; paket turun vergiler dahil toplam fiyatı, ön ödeme tutarı ve kalan bedelin ödeneceği tarih bilgilerinin yanı sıra; yolculuğun başlangıç ve bitiş tarihi ile yeri, kullanılan ulaşım araçlarının türü ile yolculuğun sınıfı, hareket ve dönüş tarihleri, saatleri ve yerleri, konaklama tarihleri de belirtilerek konaklamanın türü, yeri, nitelikleri, sınıfı, yemek planı, yolculukta izlenecek güzergâh., paket turun özelliklerine uygun olarak pasaport, vize, yaş ve sağlık şartlarına ilişkin bilgi, 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununa göre düzenlenmesi zorunlu sigorta ile varsa diğer sigortalara ilişkin bilgi, turist rehberliği hizmetlerine ilişkin bilgi verilmiştir.

2-  Misafire verilen broşürde yer alan bilgiler acenta veya aracısı için bağlayıcıdır.

3-  Paket veya konaklamalı turun düzenlenmesi için asgari katılımcı sayısı 20 kişi olarak belirtilmiştir. Bu sayıya ulaşılamadığı takdirde acente katılımcıya paket turun iptalinin bildirileceği son tarih, yurt içi ve yurt dışı turlarda tur tarihinden 7 gün öncesidir.

C- ÖDEMELER – İPTAL – VAZGEÇME – DEVİR

1- Günübirlik tur, konaklamalı tur, paket tur, araç tahsisi, otel rezervasyonu vb acentenin alıcıya sağladığı herhangi bir hizmetten satın alan misafirin ödeyeceği tutar; ürünün toplam tutarının %50 sini ilk rezervasyon bilgisi paylaştığında ödeme ile hükümlüdür.

Promosyon, indirimli, özel ürün, erken rezervasyon kapsamındaki ürün satın alan misafir, hizmet bedelinin tamamını ilk rezervasyon tarihinde ödemekle yükümlüdür. Özel ürün ve hizmetlerin türüne bağlı olmakla beraber, bakiyenin hizmetin başlamasından en geç 15 gün önce ödenmesi gerekmektedir. İptal durumunda iadesi olmadığını alıcı (misafir) kabul eder.

Acenta, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil eden; kesin kayıtların gerekli yolcu sayısına ulaşmaması veya olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar ile bu ve benzeri tüm mücbir sebeplerden dolayı geziyi iptal edebilir veya erteleyebilir. Bu durumda planlayıcı olan acentenin konaklama hizmeti aldığı otel, konaklama tesisi, ulaşım aracı ödeme tutarı kesilerek kalan tutar alıcıya (misafir) iade edilir. 

2- Acenteden yurt dışı gezilerine kayıt yapılırken alınacak ön ödeme ve taksit planlaması sözleşme ile belirlenecektir. Bu ödeme tur ücretinin veya paket ücretinin %50 si olarak belirlenmiştir. Son bakiye ödemesi ise hareket tarihinden minimum 15 gün önce yapılmalıdır.

3- Rezervasyonlu misafir, kendisinin veya birinci derecede yakınının tur dönemine denk gelen kalkıştan önce 10 günlük süre içerinde rahatsızlıklarını, tam teşekküllü devlet veya özel hastaneden alınacak resmi raporla veya ölüm halinde bunun belgelenmesi koşuluyla acenteden talep edebilir. Bu halde rapor ve belgeler hizmetin başlangıcından önce acenteye ibraz edilmelidir. Bu durumun alıcının kendisi ile ilgili şahsi olarak yaşanması durumunda veya birinci derece yakınının tur hizmetinin devamı sırasında gerçekleşmesi halinde mazeret, müşterinin turdan ayrılma durumunda iptal  iade koşulları kapsama alınan sigortanın sağlayacağı koşullar dahilinde ilerleyecektir. Sigorta Firması, geçmişte teşhis konulmuş veya geriye dönük rahatsızlıklardan kaynaklı iptal taleplerine istinaden geri ödeme yapmayabilir.

5- Mücbir haller dışında kalan bir sebep ile, tur hareket tarihinden;

a- En az  20 gün önce yapılan fesih bildirimlerinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın misafirin ödemiş olduğu bedelin tamamı kendisine iade edilir.

b- Uçaklı turlarda ve grup organizasyonlarında, misafir tarafından yapılan iptal tarihi 20 günden önce de olsa, 3. Kişilere yapılmış olan ödemeler (Otel, Uçak, Restoran, müze, sigorta vb.) kesilerek müşteriye iade yapılır.

c-  30 günden daha az bir süre kala fesih bildiriminde bulunması halinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller(Otel, Uçak, Restoran, müze, sigorta vb.) hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın misafirin ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir. Katılımcının iptal talebinden önce vize müracaatı yapılmışsa vize bedeli iade edilmez.

6- 3 gün kala olan iptallerde veya habersiz olarak tura gelinmemesi yada tur vasıtasına yetişilememesi yada tura devam etmeme hallerinde ise, ücret iadesi söz konusu değildir.

7- Uçaklı turlarda; tur tarihine 20 gün kala ve daha sonrası misafir tarafından yapılan iptallerde hiçbir mazeret kabul edilemez ve müşteriye ücret iadesi söz konusu değildir.

8- Erken rezervasyon dönemi, promosyon turlar, resmi tatil, dini ve milli bayram dönemlerini kapsayan turlarda değişiklik ve iptal yapılamaz.

9- Doğal afetler, olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, halk hareketleri, savaş, savaş ihtimali, karantina ihtimali, öngörülemez teknik hususlar, uçak gecikmeleri gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil ediyorsa taraflarca mücbir sebep olarak kabul edilir. Söz konusu ülkeye ait elçilikler ya da resmi makamlarca bu mücbir sebepler kabul edildiğinde havayolları ve otellerin bu deklare ışığında iptal ve iade koşulları geçerlidir. Bu süreçte acenta ve aracısı sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz.

10- Misafir, rezervasyonu iptal ettiği dönemde ödemelerinin tamamını yapmamış olsa dahi koşullar gereği ödemeyi tamamlaması gerekmektedir. Bedelin zamanında ödenmemesi halinde günlük %15 gecikme faizi uygulanır.

11- Paket turun düzenlenmesi için asgari katılımcı sayısı broşürde belirtilmiştir. Acenta, tura katılan kişilerin yeterli sayıya ulaşamamalarına bağlı olarak ve gerekli gördüğü durumlarda ilan ettiği veya kayıt aldığı turları gezi başlangıcından 7 gün öncesine kadar kısmen veya tamamen iptal edebilir. Misafir ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Bu durumda misafire tazminat hakkı doğmaz.

12- Misafir acentaya başlangıcını kaçırdığı geziye iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda, acenta misafiri adına yapılmış tüm rezervasyonları iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde misafire herhangi bir geri ödeme yapılmaz.

13- Acente gerekli gördüğü durumlarda misafire bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı turları hizmetin başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı sürede veya hizmet sırasında acente hizmet kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını programda belirtilen standartlara bağlı kalmak koşuluyla değiştirme veya tüketiciyi başka acenteye devretme hakkına sahiptir.

14- Tur iptallerine dönük yapılacak geri ödemeler, kayıt olurken ve taksit ödemelerinde yapılan para cinsinden ve aynı tutarda olacaktır.

15- Bu maddeler kapsamında yapılacak bedel iadelerinin, fesih bildiriminin paket tur düzenleyicisi veya aracısına ulaşmasından itibaren on dört gün içerisinde misafire yapılması zorunludur.

16- Misafir turu gezinin başlamasından 7 gün öncesine kadar istediği kişiye devredebilir. Devralan bakiye ve devir sebebiyle doğan masraflardan devreden ile beraber sorumludur. Uçaklı turlarda Uçak bileti değişikliği mümkün olmadığı durumlarda devredilen kişiden yeni bilet bedeli istenebilir.

D- GENEL HÜKÜMLER

1- Kayıt esnasında verilen tur programları örnek programlardır. Tur programlarında belirtilen ekstra turların organize edileceği tarihler rehberlerin inisiyatifi ile değiştirilebilir.

2- Satın alınan hizmete vize işlemleri dahil değildir. Vize işlemlerinde acenta, tüketici ile konsolosluk arasında aracı konumdadır, alınamamasından veya tur tarihine kadar sonuçlanamamasından acenta sorumlu değildir. Vizenin Konsolosluk tarafından onaylanmaması durumunda yukarıda belirtilmiş iptal şartları geçerli olacaktır.

3- Seyahat sigortası hizmeti satın alan veya seyahat sigortası paketinin içinde bulunan misafirlerin eksik veya ayıplı ifa, zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. Acenta, bu teminatların içeriği, kapsamları ve uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

4- Misafirin başladığı turu, hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini acenta yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde misafir turu terk etmiş sayılır ve hizmeti alıp kullanmış addolunur.

5- Misafirin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen borcudur. Tüketicinin şikayetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması şikayetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.

6- Misafir toplam gezi süresindeki gecelemenin kısaltılmaması ve kalınacak tesislerin sınıf ve kategorilerinde değişiklik yapılmaması halinde gezi şartlarının yerine getirilmiş olduğunu kabul eder.

7- Acenta, geziye katılan tüketicilerle, otel, taşıyıcı firmalar ve gezi ile ilgili diğer hizmetleri sunan her tür üçüncü şahıs ve tüzel kişilikler nezdinde aracı konumda olup meydana gelecek değişiklikleri  24 saat içerisinde bildirmekle yükümlüdür. Bu nedenle kendisine müracaat ile geziye kayıt olan tüketicilerin, acenta ile taşımayı üstlenen müesseseler arasında yapılmış anlaşmalar hilafına, araçların programlarında gösterilen saatlerde hareket yerinde bulunmamasından, kara, hava ve deniz araçlarının her türlü gecikmelerinden, arızalanmalarından, sis, fırtına, tipi ve her türlü hava koşullarından, yol engeli gibi sebeplerden, yol güzergah ve rotalarını değiştirmelerinden, grev, terör, halk hareketleri, savaş, savaş ihtimali, doğal afetler, pandemik, olumsuz hava şartları, sis ve öngörülemez teknik sorunlar gibi olağanüstü ve mücbir sebeplerden, ulaşım aracını kullananın kendi hatasından veya üçüncü kişilerin şahsi kusurlarından veya öngörülmez teknik hususlardan kaynaklanan her türlü aksaklıkların, maddi, manevi hasarlı kazalardan sorumlu olmayacaktır.

8-   Yabancı ülke girişlerinde, giriş izni yetkisi o ülkenin pasaport polisine aittir ve herhangi bir geçerli neden göstermeksizin vize olsun olmasın, ülkeye giriş izni vermeyebilir. Acente bu durumdan sorumlu tutulamaz.

9-   Paket tur hizmeti, paket turun eksik veya hiç ifa edilememesi halleri yasa gereğince sigorta ile teminat altına alınmıştır. Teminat kapsamı paket tur bedeliyle sınırlıdır.

10-    Acenta veya aracısından alınan seyahat paketi dahilindeki uçuşlar sırasında meydana gelebilecek herhangi bir bagaj kaybı ve/veya hasarı durumunda havayolu şirketinin uygulayacağı kurallar geçerlidir. Bu gibi durumlarda mutlaka havalimanında söz konusu havayolu şirketince rapor düzenletilmesi şarttır. Katılımcılar para, ziynet eşyaları, değerli eşyalarını, kimlik ve pasaport gibi önemli belgelerinin güvenliğinden kendileri sorumlu olup oluşacak kayıp, hasar ve çalınma durumlarında sorumluluk tamamen katılımcıya aittir. Ulaşım araçlarında, ilgili ve/veya resmi kuruluşlar tarafından belirlenen bagaj taşıma kuralları geçerlidir. Kurallar dışına çıkılması halinde ortaya çıkan durumlarda katılımcı sorumlu olup, acenta veya aracısı sorumluluk taşımaz.

11-  Acenta konaklama tesislerinde oda seçimi konusunda tüketicinin taleplerini ilgili tesise iletir; ancak talebin yerine geleceği konusunda garanti veremez. Otele varış günü odalar saat 14.00’den önce misafire teslim edilmez. Otelden ayrılış günü Misafirlerin en geç 11.00’e kadar odalarını boşaltmaları gerekir.

12-  Paket tur sözleşmesi yönetmeliğinin 6.Maddesine göre sözleşmede öngörülen fiyat ve koşullar değiştirilemez. Ancak liman, havaalanına iniş vergileri gibi hariç vergi ve ücretler ile döviz kurlarından kaynaklanan fiyat değişikliklerinde bu hüküm uygulanır. Ancak paket turdan önce yukarıda verilen nedenlerle meydana gelen fiyat artışı misafire bildirilir. 

13-  Bu sözleşme, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 51 ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmış olan, 29236 sayılı Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliğine uygun düzenlenmiştir. Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlardan 1618SY., 4077SY., 4288SY., 2634SY., IATA, IHA, UFTAA Konvansiyon hükümleri, Sivil Havacılık kanunu, BK., TTK., Türkiye’nin dahil olduğu Uluslar arası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkartılmış Tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğler ile Uluslar arası kabul gören Frankfurter Tabelle’nin Türkiye’deki tatbik bulan TÜRSAB çizelgesi hükümleri tatbik olunacaktır.

14-  Misafir sözleşmede beyan ettiği isimlerin doğruluğundan sorumludur. Sözleşmenin misafirde kalan kopyası ile acentada kalan kopyası arasında fark olursa, acentada kalan kopya ile acentanın kayıtları esas alınır. Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmete katılan misafir(ler), kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri misafir veya kişilerin, bu sözleşmeyi okuyup imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Acente'nin sözleşmede imzası bulunan misafirlerin(ler)in ödemiş olduğu eksik miktar ya da hizmet bedelinin tahsili için diğer tüketicilere rücu hakkı saklıdır.

İş bu paket tur sözleşmesi; Taraflar arasında iki nüsha olarak tanzim edilmiş, bulunan taraf yetkililerince tüm ekleri(3) ile birlikte okunmuş, kontrol edilerek kabul edilmiştir.